رایج ترین اصطلاحات چینی با تلفظ و نگارش

هنگام سفر به کشورهایی که با زبان رایج مردم آن آشنا نیستیم، مهمترین دغدغه همه ما راحتتر کردن برقراری ارتباط با آنهاست. کاملا واضح است که ما نمی توانیم برای سفر به هر کشوری دوره آموزش کامل زبان آن کشور را بگذرانیم. بنابراین آشنایی با کلمات، عبارات و جملات ضروری برای برقراری ارتباط روزانه می […]

هنگام سفر به کشورهایی که با زبان رایج مردم آن آشنا نیستیم، مهمترین دغدغه همه ما راحتتر کردن برقراری ارتباط با آنهاست. کاملا واضح است که ما نمی توانیم برای سفر به هر کشوری دوره آموزش کامل زبان آن کشور را بگذرانیم.

بنابراین آشنایی با کلمات، عبارات و جملات ضروری برای برقراری ارتباط روزانه می تواند مفید باشد. در این مطلب قصد داریم شما را با اصطلاحات رایج چینی آشنا کنیم؛ اصطلاحاتی که برای برقراری ارتباطات اولیه و در شرایط بحرانی، زمانی که شما به هر دلیل در کشور چین برای برقرار ارتباط با مردم چین، به دانستن آن‌ها نیاز دارید.

رایج ترین اصطلاحات چینی با تلفظ (ارتباطات های اولیه)

 • سلام (Hello) = 你好 (Nǐ hǎo) = تلفظ: نی هاو
 • صبح بخیر (Good morning) = 早安 (Zao’an) = تلفط: زا آن
 • عصر بخیر (Good evening) = 晚上好 (Wanshang hao) = تلفظ: وانشانگ هاو
 • شب بخیر (Good night) = 晚安 (Wǎn’ān) = تلفظ: وان آن
 • خدانگهدار (Goodbye) = 再见 (Zàijiàn) = تلفظ: زای جی یِن
 • بله (Yes) = 对 (Duì) = تلفظ: دو یی
 • نه (No) = 不 (Bù) = تلفظ: بو
 • لطفا (Please) = 请 (Qǐng) = تلفظ: شین
 • متشکرم (Thank you) =谢谢 (Xiexie) = تلفظ: شیه شیه
 • خواهش میکنم (You’re welcome) =不客气 (Bù kèqì) = تلفظ: بوُ کُ چی
 • متاسفم (Sorry) =对不起 (Duìbùqǐ) = تلفظ: دُی بو چی
 • ببخشید (Excuse me) =打扰一下 (Dǎrǎo yīxià) = تلفظ: داروُ ای شیا
 • آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟ (Do you speak English?) =你说英语吗 (Nǐ shuō yīngyǔ ma) تلفظ: نی شو ینگ ییُ ما
 • متوجه نمی‌شوم (I don’t understand.) =我不明白 (Wǒ bù míngbái) = تلفظ: وُ بو مینگ بای
 • قیمت این چقدر است؟ (how much is this) = 这个多少钱 (Zhège duōshǎo qián) = شو گو دو شاو چی یِن؟

عبارات و اصطلاحات مورد نیاز در سفر به کشور چین

رایج ترین اصطلاحات چینی با تلفظ (اصطلاحات اضطراری)

 • کمک! (Help) =帮助 (Bāngzhù) = تلفظ: بانگ جو
 • با یک دکتر تماس بگیرید (Call a doctor) =呼急救! (Hū jíjiù!) = تلفظ: هو جی جیو
 • با پلیس تماس بگیرید (Call the police) =报警 (Bàojǐng) = تلفظ: بائوجینگ
 • من گمشده‌ام (I’m lost.) =我迷路了 (Wǒ mílùle) = تلفظ: وُ می لولا
 • گمشو! (Go away) =走开 (Zǒu kāi) = تلفظ: زُ کای

جشن ها و اعیاد کشور چین

رایج ترین اصطلاحات چینی با تلفظ (غذا و نوشیدنی)

 • بدون گوشت (Without meat) =不要肉 (Bùyào ròu) = تلفظ: بویا رُتنها سبزیجات (Vegetables only) =只要蔬菜 (Zhǐyào shūcài) = تلفظ: ژی یاوُ شوسای
 • ماهی (Fish) =鱼 (Yú) = تلفظ: یی‌و
 • جوجه (Chicken) = 鸡 (Jī) = تلفظ: شی
 • تخم مرغ (Egg) =蛋 (Dàn) = تلفظ: دان
 • گوشت خوک (Pork) =猪肉 (Zhūròu) = تلفظ: ژو رُ
 • خرچنگ (Crab) = 蟹 (xie) = تلفظ: شیه
 • نوشیدنی بدون الکل (Non-alcoholic drinks) = 非酒精饮料 (Fēi jiǔjīng yǐnliào) = تلفظ: فِی جیو جینگ یین لیاو
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.