آیا چین جای ماندن است یا می‌بایست آن را ترک کرد؟

ماندن در چین یا ترک چین؟ آیا شما می‌توانید به این کشور مهاجرت کرده و در آن زندگی آرامی داشته باشید؟ چه دلایلی دارید که احسایس می‌کنید می‌بایست این کار را انجام دهید؟ هزینه‌های زندگی چقدر است؟ چه ماجراهایی هر بار که شما از در خانه خود در چین خارج می‌شوید در انتظار شما هستند؟ … ادامه خواندن آیا چین جای ماندن است یا می‌بایست آن را ترک کرد؟