تور تفریحی استانبولIstanbul Tour Package

  • تاریخ ارزانترین برگزاری ۸۰ دلار + نرخ پرواز
  • مدت اقامت از ۴ شب
  • شروع قیمت با تخفیف از ۸۰ دلار

نرخ‌های درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.

برگزار شده شنبه / ۲۰۲۲ August ۱۳ ۴ شب برگزار شده شنبه / ۲۰۲۲ August ۲۰ ۴ شب برگزار شده شنبه / ۲۰۲۲ August ۲۷ ۴ شب برگزار شده شنبه / ۲۰۲۲ September ۳ ۴ شب برگزار شده شنبه / ۲۰۲۲ September ۱۰ ۴ شب برگزار شده شنبه / ۲۰۲۲ September ۱۷ ۴ شب برگزار شده شنبه / ۲۰۲۲ September ۲۴ ۴ شب
کد تور: 140120305
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۰۲۲ August ۱۳
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ August ۱۷
کد تور: 140120305
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۰۲۲ August ۲۰
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ August ۲۴
کد تور: 140120305
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۰۲۲ August ۲۷
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ August ۳۱
کد تور: 140120305
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۰۲۲ September ۳
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۷
کد تور: 140120305
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۰۲۲ September ۱۰
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۴
کد تور: 140120305
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۰۲۲ September ۱۷
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۱
کد تور: 140120305
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۰۲۲ September ۲۴
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۸
هتل(ها) سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Grand Milan Hotel ★★★
BB۸۰ دلار
شب اضافه: ۲۰ دلار
۱۳۵ دلار
شب اضافه: ۳۴ دلار
۷۵ دلار
شب اضافه: ۱۹ دلار
Fide Hotel ★★★
BB۹۵ دلار
شب اضافه: ۲۴ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۴۴ دلار
۸۵ دلار
شب اضافه: ۲۲ دلار
Alfa Hotel ★★★★
BB۱۲۰ دلار
شب اضافه: ۳۰ ریال
۲۰۰ دلار
شب اضافه: ۵۰ ریال
۱۱۰ دلار
شب اضافه: ۲۸ دلار
New City Hotel ★★★★
BB۱۳۰ دلار
شب اضافه: ۳۳ دلار
۲۴۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۱۱۵ دلار
شب اضافه: ۲۹ دلار
Grand Halic Hotel ★★★★
BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۴۵ دلار
۳۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۴ دلار
۱۴۵ دلار
شب اضافه: ۳۷ دلار
هتل(ها) سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Grand Milan Hotel ★★★
BB۸۰ دلار
شب اضافه: ۲۰ دلار
۱۳۵ دلار
شب اضافه: ۳۴ دلار
۷۵ دلار
شب اضافه: ۱۹ دلار
Fide Hotel ★★★
BB۹۵ دلار
شب اضافه: ۲۴ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۴۴ دلار
۸۵ دلار
شب اضافه: ۲۲ دلار
Alfa Hotel ★★★★
BB۱۲۰ دلار
شب اضافه: ۳۰ ریال
۲۰۰ دلار
شب اضافه: ۵۰ ریال
۱۱۰ دلار
شب اضافه: ۲۸ دلار
New City Hotel ★★★★
BB۱۳۰ دلار
شب اضافه: ۳۳ دلار
۲۴۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۱۱۵ دلار
شب اضافه: ۲۹ دلار
Grand Halic Hotel ★★★★
BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۴۵ دلار
۳۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۴ دلار
۱۴۵ دلار
شب اضافه: ۳۷ دلار
هتل(ها) سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Grand Milan Hotel ★★★
BB۸۰ دلار
شب اضافه: ۲۰ دلار
۱۳۵ دلار
شب اضافه: ۳۴ دلار
۷۵ دلار
شب اضافه: ۱۹ دلار
Fide Hotel ★★★
BB۹۵ دلار
شب اضافه: ۲۴ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۴۴ دلار
۸۵ دلار
شب اضافه: ۲۲ دلار
Alfa Hotel ★★★★
BB۱۲۰ دلار
شب اضافه: ۳۰ ریال
۲۰۰ دلار
شب اضافه: ۵۰ ریال
۱۱۰ دلار
شب اضافه: ۲۸ دلار
New City Hotel ★★★★
BB۱۳۰ دلار
شب اضافه: ۳۳ دلار
۲۴۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۱۱۵ دلار
شب اضافه: ۲۹ دلار
Grand Halic Hotel ★★★★
BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۴۵ دلار
۳۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۴ دلار
۱۴۵ دلار
شب اضافه: ۳۷ دلار
هتل(ها) سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Grand Milan Hotel ★★★
BB۸۰ دلار
شب اضافه: ۲۰ دلار
۱۳۵ دلار
شب اضافه: ۳۴ دلار
۷۵ دلار
شب اضافه: ۱۹ دلار
Fide Hotel ★★★
BB۹۵ دلار
شب اضافه: ۲۴ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۴۴ دلار
۸۵ دلار
شب اضافه: ۲۲ دلار
Alfa Hotel ★★★★
BB۱۲۰ دلار
شب اضافه: ۳۰ ریال
۲۰۰ دلار
شب اضافه: ۵۰ ریال
۱۱۰ دلار
شب اضافه: ۲۸ دلار
New City Hotel ★★★★
BB۱۳۰ دلار
شب اضافه: ۳۳ دلار
۲۴۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۱۱۵ دلار
شب اضافه: ۲۹ دلار
Grand Halic Hotel ★★★★
BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۴۵ دلار
۳۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۴ دلار
۱۴۵ دلار
شب اضافه: ۳۷ دلار
هتل(ها) سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Grand Milan Hotel ★★★
BB۸۰ دلار
شب اضافه: ۲۰ دلار
۱۳۵ دلار
شب اضافه: ۳۴ دلار
۷۵ دلار
شب اضافه: ۱۹ دلار
Fide Hotel ★★★
BB۹۵ دلار
شب اضافه: ۲۴ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۴۴ دلار
۸۵ دلار
شب اضافه: ۲۲ دلار
Alfa Hotel ★★★★
BB۱۲۰ دلار
شب اضافه: ۳۰ ریال
۲۰۰ دلار
شب اضافه: ۵۰ ریال
۱۱۰ دلار
شب اضافه: ۲۸ دلار
New City Hotel ★★★★
BB۱۳۰ دلار
شب اضافه: ۳۳ دلار
۲۴۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۱۱۵ دلار
شب اضافه: ۲۹ دلار
Grand Halic Hotel ★★★★
BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۴۵ دلار
۳۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۴ دلار
۱۴۵ دلار
شب اضافه: ۳۷ دلار
هتل(ها) سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Grand Milan Hotel ★★★
BB۸۰ دلار
شب اضافه: ۲۰ دلار
۱۳۵ دلار
شب اضافه: ۳۴ دلار
۷۵ دلار
شب اضافه: ۱۹ دلار
Fide Hotel ★★★
BB۹۵ دلار
شب اضافه: ۲۴ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۴۴ دلار
۸۵ دلار
شب اضافه: ۲۲ دلار
Alfa Hotel ★★★★
BB۱۲۰ دلار
شب اضافه: ۳۰ ریال
۲۰۰ دلار
شب اضافه: ۵۰ ریال
۱۱۰ دلار
شب اضافه: ۲۸ دلار
New City Hotel ★★★★
BB۱۳۰ دلار
شب اضافه: ۳۳ دلار
۲۴۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۱۱۵ دلار
شب اضافه: ۲۹ دلار
Grand Halic Hotel ★★★★
BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۴۵ دلار
۳۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۴ دلار
۱۴۵ دلار
شب اضافه: ۳۷ دلار
هتل(ها) سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Grand Milan Hotel ★★★
BB۸۰ دلار
شب اضافه: ۲۰ دلار
۱۳۵ دلار
شب اضافه: ۳۴ دلار
۷۵ دلار
شب اضافه: ۱۹ دلار
Fide Hotel ★★★
BB۹۵ دلار
شب اضافه: ۲۴ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۴۴ دلار
۸۵ دلار
شب اضافه: ۲۲ دلار
Alfa Hotel ★★★★
BB۱۲۰ دلار
شب اضافه: ۳۰ ریال
۲۰۰ دلار
شب اضافه: ۵۰ ریال
۱۱۰ دلار
شب اضافه: ۲۸ دلار
New City Hotel ★★★★
BB۱۳۰ دلار
شب اضافه: ۳۳ دلار
۲۴۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۱۱۵ دلار
شب اضافه: ۲۹ دلار
Grand Halic Hotel ★★★★
BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۴۵ دلار
۳۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۴ دلار
۱۴۵ دلار
شب اضافه: ۳۷ دلار

پرواز تور هفتگی استانبول (هر شنبه) با ایرلاین ماهان می باشد.
نرخ‌های درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.
تاریخ برگزاری این تور قابل تغییر می باشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۸۰ دلار + نرخ پرواز
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: ندارد
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: